Link interzis! Nu accesa!
Va merge cineva în iad?
Cuvinte spuse de oameni celebri pe patul morţii...
Ce înseamnă viaţa pentru tine? Eşti mulţumit(ă) cu ea? Nu vrei mai mult de la viaţă?
Super download
Cunoaste-L pe Dumnezeu
Oare este ceva care ţi-ar putea aduce fericirea?
Sunt oamenii de ştiinţă împotriva lui Dumnezeu?
Contribuţii ale oamenilor de ştiinţă credincioşi la progresul omenirii.
Părerea unor oameni celebri despre Iisus Hristos.
Cum am renuntat la ateism...
Semnează Cartea de Oaspeţi

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică,
şi această viaţă este în Fiul Său. (1Ioan 5:11)

Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa vecinică. (1Ioan 2:25)

 

 
 

Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:31)

 
 

 
 

...oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. (Ioan 3:18)

 
 

 
 

Şi fumul chinului lor se înalţă în vecii vecilor; şi nu au odihnă, nici zi, nici noapte... (Apocalipsa 14:11)

 
 

 

 

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. (Luca 9:56)

 
 

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi... (1Ioan 3:16)

 
 

...Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi... (Efeseni 5:2)

 
 

...trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dacă ştiţi aceste lucruri,

ferice de voi, dacă le faceţi. (Io.13:17)

 
 

Fiţi împlinitori ai Cuvântului,

nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. (Iacov 1:22)

 
 

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei,

şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta,

va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:25)

 
 

Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci

Domnul ţi-a făcut bine. (Ps.116:7)

Super Download

Multe sunt pe Internet şi se laudă că sunt gratuite şi că sunt super/best/first/no.1/etc... Dar după ce stai un secol să le descarci, vezi că  sunt doar un „demo” sau „trial” pe care nu-l poţi folosi decât câteva zile şi apoi trebuie să plăteşti cine ştie cât ca să poţi avea ceea ce ţi s-a spus. Tot felul de reclame, care mai de care mai sofisticate, te ademenesc şi încearcă de fapt să scoată ceva bani de la tine! Oricât ţi s-ar părea de ciudat, ceea ce urmează este absolut GRATUIT iar download-ul durează cât ai clipi din ochi! Şi chiar dacă ţi se pare de necrezut, este cel mai folositor DOWNLOAD pe care l-ai putea face vreodată! Ia astăzi ce ţi se oferă aici gratis şi nu vei regreta niciodată!!! Este vorba despre un dar pe care chiar Dumnezeu vrea să îl dea oricărui om interesat. Valoarea lui este imensă, însă pe tine nu te costă absolut nimic! Citeşte mai departe detaliile şi vei afla cum poţi obţine cel mai rentabil „download" din câte pot exista:

Viaţa Veşnică de la Dumnezeu

Dragă prietene,

De câte ori ai auzit pe cineva zicând: „Timpul este foarte important?” În Biblie este scris: „Iată că ACUM este vremea potrivită; iată că ACUM este ziua MÂNTUIRII.” (2Corinteni 6:2b) Dumnezeu a pregătit un mod ca fiecare bărbat şi femeie să fie asiguraţi de viaţa veşnică. ACUM este vremea să răspunzi la cea mai importantă întrebare care ţi se va pune vreodată:

Eşti născut din nou?

DACĂ NU, ATUNCI TU „NU POŢI VEDEA ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU” (Ioan 3:3)

ISUS A ZIS: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3) Tot Isus, a spus ucenicilor Săi: „în casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” (Ioan 14:2)

Dar aşa cum Biblia ne asigură de existenţa raiului, de asemenea ne asigură şi de existenţa iadului: „Oricine nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apoc.20:15)

Dumnezeu vrea ca nimeni să nu petreacă veşnicia în iad, „şi doreşte ca nici unul să nu piară...” (2 Petru 3:9). Din contră, în 1 Ioan 5:13 Apostolul Ioan scrie: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” Dumnezeu a pregătit tot ce avem nevoie ca să ne asigure veşnicia în ceruri cu EL!

Scopul celor scrise mai departe este să te „CĂLĂUZEASCĂ în tot adevărul...” (Ioan 16:13) cu speranţa că vei alege să fii NĂSCUT DIN NOU şi astfel, să ajungi „să vezi Împărăţia lui Dumnezeu.”
 
„CI NELEGIUIRILE VOASTRE PUN UN ZID DE DESPĂRŢIRE ÎNTRE VOI ŞI DUMNEZEUL VOSTRU” (Isaia 59:2a)
 
„Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui” (Psalm 145:17). Dumnezeu nu poate tolera păcatul din cauza sfinţeniei Lui. El este perfect, fără nici o greşeală. În El nu este păcat şi El nu face păcat niciodată.

Mulţi oameni în vremea de azi gândesc la păcat ca la un fel de crimă odioasă, ceva ce foarte puţini ajung să facă. Păcatul însă este ceva diferit. Este o ofensă împotriva lui Dumnezeu şi toţi oamenii sunt vinovaţi de acest lucru.

1) Dar eu sunt om bun; nu ofensez pe Dumnezeu!

Biblia ne spune în Iacov 2:10: „Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Cu alte cuvinte, chiar dacă eşti o persoană morală, Biblia spune: „După cum este scris: Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar:... Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:10,23).

2) Dar ce ne face pe noi toţi păcătoşi?

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.” (Romani 5:12)

3) Dar eu fac întotdeauna fapte bune! Nu este aceasta de ajuns?

„Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită....” (Isaia 64:6a)

4) Şi ce dacă am păcate?

„Căci plata păcatului este moartea...” (Romani 6:23a)

5) Dar eu merg la preot şi îmi mărturisesc păcatele!

„Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1Timotei 2:5)

 
„DUCEŢI-VĂ DE LA MINE, BLESTEMAŢILOR, ÎN FOCUL CEL VEŞNIC, CARE A FOST PREGĂTIT DIAVOLULUI ŞI ÎNGERILOR LUI!” (Matei 25:41)
 

Biblia ne spune că iadul va fi un loc îngrozitor, plin de chinuri insuportabile, mai mari decât pot oamenii înţelege. Isus a spus ucenicilor Săi în Matei 13:41-42: „Fiul omului (Isus) va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea (păcatul), şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

1) Ce se va întâmpla unei persoane nemântuite după moarte?

„Şi-i vei face un cuptor aprins, în ziua când Te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul.” (Psalm21:9)

2) Şi cum pot să fiu scăpat de aşa ceva?

„Isus le-a vorbit din nou, şi a zis; Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

 
„SÂNGELE LUI ISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU, NE CURĂŢEŞTE DE ORICE PĂCAT.” (1Ioan 1:7)
 
În Vechiul Testament se aducea ca jertfă un miel fără cusur ca să plătească pentru păcat. Sângele mielului care era sacrificat pentru un om care păcătuise, îi aducea acestuia iertarea dorită. Când Ioan Botezătorul a văzut pe Isus Hristos, a proclamat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29b) Isus Hristos a fost jertfa finală şi supremă care a plătit pentru păcatul omului pentru totdeauna.

1) Ce ne curăţă pe noi de orice păcat?

„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” (1Ioan 1:7)

2) Există o altă plată pentru păcat?

„Şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.” (Evrei 9:22)

3) Dacă eşti o persoană bună, vei plăti cu aceasta pentru păcat?

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni2:8,9)

4) De ce şi-a dat Isus viaţa pentru tine?

„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:17)
 
„DAR DUMNEZEU ÎŞI ARATĂ DRAGOSTEA FAŢĂ DE NOI PRIN FAPTUL CĂ, PE CÂND ERAM NOI ÎNCĂ PĂCĂTOŞI, HRISTOS A MURIT PENTRU NOI” (Romani 5:8)
 
1) Care este cea mai mare iubire?

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13)

2) Dragostea lui Dumnezeu este pentru toţi?

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

3) Cum pot primi viaţa veşnică?

„Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36)

4) Dar oare nu mă va respinge Isus?

„Tot ce-mi dă Tatăl, va ajunge la mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Io.6:37)

 
Biblia ne spune în 2Corinteni 5:17: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Când cineva Îl acceptă pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal, el este NĂSCUT DIN NOU din punct de vedere spiritual şi devine membru în familia lui Dumnezeu: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." (Ioan 1:12)

Sunt patru trepte necesare pentru ca tu să fii NĂSCUT DIN NOU. Fiecare treaptă este foarte importantă, şi chiar dacă ar părea să se întâmple în acelaşi timp, sunt prezentate separat ca să le poţi înţelege mai bine.

 
TREBUIE SĂ TE POCĂIEŞTI:
 

Să te pocăieşti înseamnă să îţi schimbi aprecierea faţă de păcatul tău în regret: „în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire...” (2 Corinteni 7:10a)

Trebuie să recunoşti înaintea lui Dumnezeu că eşti un păcătos care merită să fie judecat şi pedepsit pentru păcatul său: „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” (F.A.17:30,31)

Pocăinţa este o întoarcere SINCERĂ de la păcat înspre Dumnezeu: „Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.” (Prov.21:2)

 
TREBUIE SĂ CREZI:
 

A crede în Isus Hristos este mai mult decât a crede că El există. Biblia ne spune: „şi dracii cred... şi se înfioară!” (Iacov 2:19b)

A crede cu adevărat înseamnă a-ţi pune toată încrederea în El ca să te scape de păcat: „în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4:12)

Trebuie să crezi cu toată inima că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, şi că El a murit pe cruce ca să te scape de păcat. „Dacă mărturiseşti dar cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă CREZI ÎN INIMA ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi vei fi mântuit. Căci prin CREDINŢA din INIMĂ se capătă neprihănirea…” (Ro.10:9,l0a)

 
TREBUIE SĂ CERI:
 

Roagă-L pe Dumnezeu să te mântuiască: „Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 10:13) „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.” (Matei 7:7,8)

Să chemi Numele Domnului înseamnă să ceri sau să apelezi la Hristos să-ţi ierte păcatele şi să te salveze de la chinul veşnic al iadului. Trebuie să te rogi şi să-I CERI lui Isus să facă aceste lucruri: „...ŞI PRIN MĂRTURISIREA CU GURA se ajunge la MÂNTUIRE.” (Ro.10:10b)

 
TREBUIE SĂ PRIMEŞTI:
 

Să primeşti ceva înseamnă să iei pentru tine acel lucru care ţi-a fost oferit. Mântuirea este oferită gratuit de Dumnezeu: „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8)

Dar, ca orice dar, nu este al tău până când nu îl primeşti: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)

Trebuie să te rogi şi să-I spui Domnului că doreşti să primeşti darul Său minunat, viaţa veşnică!

 
DACĂ NU TE-AI HOTĂRÂT ÎNCĂ, TE ROG SĂ O FACI
 

Biblia ne spune că trebuie să alegem ceea ce dorim să facem: ori să-I servim lui Dumnezeu, ori să-L respingem pe Dumnezeu. „Acum, temeţi-vă de Domnul, şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie… Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi…” (Iosua 24:14-15)

Alege a-L accepta şi nu a-L refuza pe Isus Hristos Domnul.

„…ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta…” (Deut.30:19b,20a)

Dacă accepţi să primeşti plata Lui pentru păcatul tău, cere-I iertare şi salvare de la iad. Spune-I că eşti de acord să-L primeşti ca Domn şi Mântuitor, şi ţi-ar place să accepţi darul Său, viaţa eternă. Adu-ţi aminte, Isus Hristos nu refuză niciodată pe nimeni: „…dar cel ce M-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.” (Proverbe 1:33)

Domnul Isus te cheamă la El:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28)

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:37b,38a)

Dragă prietene,

Dacă L-ai primit pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, te felicit şi te asigur că nu vei regreta niciodată. El S-a coborât acum în inima ta! Acesta este „download-ul” de care îţi vorbeam. Este cea mai bună alegere a întregii tale existenţe! Viaţa ta, adevărata ta viaţă, abia ACUM a început!

Dumnezeu să te binecuvânteze mai departe!

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto