Link interzis! Nu accesa!
Va merge cineva în iad?
Cuvinte spuse de oameni celebri pe patul morţii...
Ce înseamnă viaţa pentru tine? Eşti mulţumit(ă) cu ea? Nu vrei mai mult de la viaţă?
Super download
Cunoaste-L pe Dumnezeu
Oare este ceva care ţi-ar putea aduce fericirea?
Sunt oamenii de ştiinţă împotriva lui Dumnezeu?
Contribuţii ale oamenilor de ştiinţă credincioşi la progresul omenirii.
Părerea unor oameni celebri despre Iisus Hristos.
Cum am renuntat la ateism...
Semnează Cartea de Oaspeţi
 
"...fericirea pe care ne-o poate aduce dăruirea frumoasă şi plenitudinea vieţilor noastre, sub blânda şi tăcuta oblăduire a Domnului."
Petru Creţia
- C.I., E., C.I., C.R., C.C.
traduse şi comentate -
Ed. Humanitas 1993 - pag.8
 

Reţete sigure pentru fericire

Scopul acestui web-site este să te ajute să găseşti cu adevărat fericirea.

Orice om normal îşi doreşte fericirea. Însă experienţa tristă a celor mai mulţi este că nu reuşesc să o găsească. De-a lungul istoriei, oamenii au inventat multe "reţete pentru fericire". Pe unele le-au abandonat iar de altele încă se agaţă sperând să obţină ceva de pe urma lor. Mulţi, foarte mulţi, cei mai mulţi, nu fac altceva decât să repete greşelile înaintaşilor. Ceea ce alţii au încercat şi au descoperit că nu dă rezultate, este azi "baza" căutătorilor după fericire. Unii fac bani grei din vânzarea cărţilor care învaţă fericirea - totul e o înşelăciune, şi ei o ştiu... Este trist să te străduieşti toată viaţa, să încerci una după alta fără succes şi să ajungi la bătrâneţe să recunoşti că nu ai cunoscut adevărata fericire!

Există însă o categorie de oameni care susţin că au găsit fericirea nu numai în tinereţea lor ci chiar până pe patul morţii. Aceştia sunt creştinii. Ceea ce-l face pe un om să devină creştin este credinţa în Iisus Hristos ca singur Mântuitor. (Mai multe amănunte despre acest lucru sunt în celelalte articole din secţiunea Home - vezi pe coloana din stânga.) Fericirea pe care o experimentează creştinii este descrisă în multe locuri în Biblie. Citatele de mai jos nu reprezintă nişte "vorbe frumoase" ci realităţi pe care cel credincios le experimentează.

Citate din Vechiul Testament

Gen.25:8 Avraam şi-a dat duhul, şi a murit, după o bătrîneţă fericită...

Deuterom
4:40 Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe cari ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine...
5:16 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.
5:29 O! de ar rămînea ei cu aceeaş inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!
5:33 Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi...
6:18 Să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit...
6:24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi.
10:13 să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe cari ţi le dau astăzi, ca să fii fericit
12:28 Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe cari ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcînd ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

1Cr.29:28 (David) a murit la o bătrîneţă fericită...

Iov
5:17 Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atot Puternic.
22:21 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăş de fericire.
36:11 Dacă ascultă şi se supun, îşi sfîrşesc zilele în fericire, şi anii în bucurie.

Psalmi
1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!
2:12 Daţi cinste Fiului ... Ferice de toţi cîţi se încred în El!
4:6 Mulţi zic: "Cine ne va arăta fericirea?" Eu însă zic: "Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!"
16:2 Eu zic Domnului: "Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!"
21:3 Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvîntări de fericire...
23:6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului...
32:1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit!
32:2 Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie!
33:12 Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul!
34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
34:12 Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite?
40:4 Ferice de omul, care îşi pune încrederea în Domnul, şi care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!
41:1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
41:2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pămînt, şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.
64:10 Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sînt fericiţi.
65:4 Ferice de cel pe care-l alegi Tu, şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvîntarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
68:6 Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.
73:28 Cît pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
84:4 Ferice de ceice locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude.
84:5 Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.
84:12 Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
85:12 Domnul ne va da şi fericirea...
89:15 Ferice de poporul, ... care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!
94:12 Ferice de omul, pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta
106:3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!
112:1 Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
119:1 Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului!
119:2 Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
128:1 Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!
144:15 Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul!
146:5 Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său!

Proverbe
3:13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!
3:18 Ea (înţelepciunea) este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sînt fericiţi.
13:21 Nenorocirea urmăreşte pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.
14:21 Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi.
16:20 Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit.
17:20 Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire.
18:22 Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care -l capătă dela Domnul.
19:8 Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea.
20:7 Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!
28:10 ... dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea.

Isaia
30:18 ... Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi ceice nădăjduiesc în El!
48:18 O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un rîu, şi fericirea ta ca valurile mării.

Ieremia
7:23 Ci iată porunca pe care le-am dat-o: "Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe cari vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi."

Citate din Noul Testament

Matei
5:3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
5:4 Ferice de ceice plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
5:6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
5:7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
5:10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
5:11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
11:6 Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.

Luca
1:45 Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile, cari i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini.
6:20 Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: ,,Ferice de voi, cari sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
6:21 Ferice de voi, care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi cari plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
6:22 Ferice de voi, cînd oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
7:23 Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire!
10:23 Apoi S-a întors spre ucenici, şi le-a spus de o parte: "Ferice de ochii cari văd lucrurile, pe cari le vedeţi voi!"
11:28 Şi El a răspuns: "Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!"
12:37 Ferice de robii aceia, pe cari stăpînul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă, şi se va apropia să le slujească.

Ioan
13:17 Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.
20:29 "Tomo" i-a zis Isus, "pentrucă M-ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n-au văzut, şi au crezut."

Faptele Apostolilor 20:35 În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuş a zis: "Este mai ferice să dai decât să primeşti."

Romani 4:6-8 Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. "Ferice", zice el, "de aceia ale căror fără de legi sînt iertate, şi ale căror păcate sînt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!"

1Timotei
1:11 ... Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredinţată mie.
6:15 ... fericitul şi singurul Stăpînitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,

Tit 2:13 aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.

Iacov
1:12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
1:25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.
5:11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat.

1Petru
3:14 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! "N-aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă tulburaţi!"
4:14 Dacă sînteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

Apocalipsa
1:3 Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!
22:7 Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto